Rodina je základ aneb Víza pro cizince

Jak udělat, Jak na to
26.08.2019

Rodina je základ aneb Víza pro cizince toužící po rodině 

Rodina je základ nejenom života, ale především státu, alespoň tak pojednává zažité slovní spojení.

Pakliže jste příbuzný či přímo cizinec ze zemí mimo Evropskou unii, třeba z Ukrajiny nebo Mongolska, pak vězte, že český stát ve snaze umožnit založení a návštěvu rodiny v ČR dělá pro cizí státní příslušníky relativně hodně.

Ti tak mohou využít hned dva legální nástroje, jak eliminovat svůj stesk po rodině zcela v souladu se zákonem.

Jedním z nich je vízum za účelem sloučení rodiny, jež potřebuje každý cizinec pracující v ČR, pokud si chce dovézt do země zbytek rodiny – učinit takzvané sloučení rodiny.

Druhou z příležitostí, která se cizincům naskýtá, je možnost sjednat si vízum pro rodinné příslušníky na jehož základě může do České republiky legálně přicestovat i rodinný příslušník občana EU ze země nacházející se mimo její území.

 

Co všechno tato víza umožňují a jaký je postup jejich vyřízení se dozvíte na následujících řádcích.

Co všechno tato víza umožňují a jaký je postup jejich vyřízení se dozvíte na následujících řádcích.

Vízum za účelem sloučení rodiny 

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem sloučení rodiny je oprávněn podat zahraniční státní příslušník, jenž je v právoplatném manželském svazku s cizincem s povoleným pobytem v ČR.

Dále ten, který je nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem cizince, případně manžela cizince s povoleným pobytem.

V neposlední řadě pak i ten, jenž už dříve pobýval na území jiného členského státu Evropské unie jako rodinný příslušník držitele modré karty EU.

 

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny se vyřizuje buď na zastupitelském úřadě, nebo v případě, že dotyčný již pobývá v Česku s vízem k pobytu nad 90 dnů či s povolením k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem, na pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

K tomu, aby mohlo dojít k posouzení žádosti, je třeba předložit: 

 • cestovní doklad
 • doklad o zajištění ubytování
 • průkazovou fotografii 
 • doklad prokazující příbuzenský vztah 
 • souhlas zákonných zástupců nebo poručníků k pobytu dítěte na území ČR 
 • výši finančních prostředků k pobytu 
 • na požádání pak i výpis z evidence Rejstříku trestů či doklad potvrzující splnění požadavků opatření  

Lhůta pro rozhodnutí ve věci žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny je 270 dnů, respektive 180 dnů v případě soužití s držitelem modré karty EU. 

Vízum pro rodinné příslušníky 

Druhou ze zmiňovaných možností je vízum, o nějž žádá rodinný příslušník občana EU, díky němuž je mu umožněno krátkodobě (nanejvýše 90 dnů) pobývat na území České republiky nebo jiného státu Evropské unie.

 

Vízum pro rodinné příslušníky

 

Rodinným příslušníkem se v této konkrétní situaci rozumí manžel/ka, rodič, dítě mladší 21 let nebo nezaopatřený (typicky student bez příjmů) přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii občana EU.

Za rodinného příslušníka občana EU je brán i ten, kdo se z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nedokáže sám o sebe postarat bez osobní péče občana EU. 

K vyřízení žádosti o krátkodobé vízum k pobytu do 90 dnů je na zastupitelském úřadě nutné předložit: 

 • formulář „Žádost o udělení schengenského víza“ se všemi vyplněnými náležitostmi 
 • cestovní doklad cizince 
 • průkazovou fotografii 
 • kopii občanského průkazu nebo cestovního pasu občana EU 
 • doklad potvrzující rodinné vazby (např. oddací či rodný list) 
 • doklad o tom, že občan EU již pobývá v ČR, kam jej bude cizinec následovat 

Lhůta pro vyřízení bezplatné žádosti rodinného příslušníka občana EU, který sám není občanem EU, je 14 dnů ode dne podání žádosti. Při odůvodněných pochybnostech se však může protáhnout až na dnů šedesát.  

Podání žádosti o krátkodobé vízum k pobytu do 90 dnů lze dokonce ve výjimečných případech učinit i na hraničním přechodu ČR.

V takové situaci se žádost podává policii České republiky, je ale nezbytně nutné prokázat důvody, na jejichž základě žádá cizinec o udělení víza právě na hraničním přechodu. 

Chcete pomoci s vyřízením těchto typů víz? Kontaktujte společnost IRS Czech, která se právě na ně specializuje.

 s